Aktualności

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA - nabór na studia podyplomowe

09.09.2016

PODSTAWOWE INFORMACJE

CEL  - wzbogacenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

UCZESTNICY - osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra) i posiadające przygotowanie pedagogiczne

CZAS TRWANIA - 2 semestry – ok. 250 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA - 3.400 PLN

OPŁATY – 1.700 PLN/semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru)

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

  • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
  • kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
  • 1 fotografia w wersji elektronicznej - format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB (przesłana na adres biurouceu@awf.gda.pl)
  • 1 fotografia tradycyjna (format 3,5 x 4,5 cm)
  • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy - potem każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć - PAŹDZIERNIK 2017 roku

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po złożeniu pracy dyplomowej oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – specjalność - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki

PEŁNOMOCNIK STUDIÓW – dr Jolanta Zajt

KONTAKT
biurouceu@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Wróć