Aktualności

PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE - studia podyplomowe w AWFiS Gdańsk

20.02.2017

CEL - przygotowanie do planowania, organizowania i realizacji procesu przygotowania motorycznego w  sportach indywidualnych i zespołowych

UCZESTNICY - osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra)

CZAS TRWANIA - 2 semestry - 210 godzin zajęć

CENA - 3.400 PLN

OPŁATY – 1.700 PLN/semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru)

opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

  • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
  • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy - potem każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć - PLANOWANY - MARZEC 2018 roku

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady i zajęcia warsztatowe

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, - zaliczenia teoretyczne i praktyczne, - złożenie zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki, - złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, - obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY - po złożeniu zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki oraz złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują: świadectwo oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom Trenera  przygotowania motorycznego wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy - praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki

PEŁNOMOCNIK STUDIÓW - dr Krzysztof Byzdra

KONTAKT
biurouceu@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej 58 5547347 - mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369

Wróć