Aktualności

NOWOŚĆ - KURS INSTRUKTORA RR - AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

06.10.2017

Celem kursu jest przygotowanie profesjonalnej kadry instruktorskiej do prowadzenia grupowych zajęć z osobami starszymi w klubach seniora lub w obiektach sportowo-rekreacyjnych jak i treningów personalnych z osobami po 45 roku życia. Efektem działalności zawodowej instruktorów ma być przede wszystkim podniesienie lub utrzymanie sprawności fizycznej osób w starszym wieku ze zróżnicowanym potencjałem sprawności przy uwzględnieniu ich potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Instruktor rekreacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub imprez sportowo – rekreacyjnych) w zakresie aktywności osób starszych w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników; w pracy zawodowej potrafi wykorzystać kompetencje właściwe dla kształcenia akademickiego

UCZESTNICY - osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim, posiadające dobrą kondycję i empatyczne podejście do ludzi

ZASADY RKRUTACJI - złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi:

  • karta zgłoszenia
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
  • 1 fotografia w wersji elektronicznej - format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
  • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

TRYB KURSU - sesje WEEKENDOWE piątek (od godz. 15:00) - sobota lub sobota - niedziela

CZAS TRWANIA – 130 godzin dydaktycznych

FORMA ZALICZENIA - egzamin końcowy

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – termin ustalony zostanie po skompletowaniu grupy min. 16 osób

CENA – 1.500

DOKUMENT KOŃCOWY – legitymacja instruktora rekreacji ruchowej – kinezygerontoprofilaktyk oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie aktywności fizycznej osób starszych

PEŁNOMOCNICY KURSU – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Prusik, dr Jakub Kortas

KONTAKT
mgr Agnieszka Podbielska - główny specjalista, menedżer sportu
BIURO UCEU (pokój 13 w budynku głównym Uczelni)
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
www.uceu.awf.gda.pl

Wróć